ติดต่อเรา
13
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เลขที่ 77 หมู่ที่ 10
ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์,โทรสาร 044-056127

สำนักปลัด 044-056127ต่อ200
กองคลัง 044-056127 ต่อ204
กองช่าง 044-056127 ต่อ207
กองสวัสดิการสังคม 044-056127 ต่อ202
กองการศึกษา 044-056127 ต่อ202

E-mai [email protected]