คลังความรู้ (KM) งานการเจ้าหน้าที่
783
คลังความรู้ (KM) งานการเจ้าหน้าที่

จริยธรรมของข้าราชการ

เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่4ก.ค.64 - ก.ย.64
เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่ 3 เม.ย.64 - มิ.ย. 64 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 64 - มี.ค. 64 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 63 - ธ.ค. 63
เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 63 - ก.ย. 63

เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่ 3 เม.ย. 63 - มิ.ย.63
เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 63 - มี.ค. 63
เอกสารเผยแพร่ความรู้ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 
แผนพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ
แผนพับแนวทางการลงโทษทางวินัย
แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร
การลงทะบียนผู้สูงอายุ
สิทธิของคนพิการ
แผ่นพับโรคเอดส์