ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
679