เรื่อง การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
00 0000
699