ระเบียบการลาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
1129