ข้อมูลสถิติการให้บริหาร
7

ข้อมูลการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

งานบริหารงานทั่วไป

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

การขอข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่ากูบ

3

 

ขอใช้ห้องประชุม

4

 

ขอยืมโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์

31

 


งานนิติการ

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ร้องเรียนร้องทุกข์

15

 
     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

17

 

รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย

69

 

ยืมกรวย กระบอง ป้ายไฟ

   


กองสวัสดิการสังคม

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ให้บริการแก่ผู้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

12

 

ให้บริการแก่ผู้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ

5

 

ให้บริการแก่ผู้มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

4

 

ให้บริการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

9

 

 

 

กองช่าง

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ขออนุญาตก่อสร้าง

20

 
     

กองคลัง

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ติดต่อขึ้นทะเบียนพาณิชย์

6

 

ขอหนังสือรับร้องเงินเดือน

27

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

- ส่งรายการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ภาคเรียนที่ 1/2562 ทั้ง 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านท่ากูบ
2. โรงเรียนบ้านวังกุง
3. โรงเรียนบ้านโป่งเกต
4. โรงเรียนบ้านวังขอนสัก

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

 

- จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ทั้ง 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านท่ากูบ
2. โรงเรียนบ้านวังกุง
3. โรงเรียนบ้านโป่งเกต
4. โรงเรียนบ้านวังขอนสัก

3 คน
3 คน
3 คน
3 คน
3 คน

 

- การรับสมัครเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ศพด. อบต. ท่ากูบ

20 คน