ข้อมูลสถิติการให้บริการ
1592

►รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)


►รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องทุกข์ ร้องเรียนให้คำปรึกษา แนะนำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านเคหะและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565