กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1479

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 Downlord File
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2543 Downlord File
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 Downlord File
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 Downlord File
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
เรื่อง การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2559
Downloud File
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
Downloud File
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เรื่องตลาด พ.ศ.2559 Downloud File
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.2559
Downloud File
พ.ร.บ.การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 Downloud File
พ.ร.บ.การกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 Downloud File
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 Downloud File
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 Downloud File
พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 Downloud File
พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 Downloud File
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 Downloud File
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 Downloud File
พ.ร.บ.พิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 Downloud File
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕
Downloud File
พรบ.โรคติดต่อ 2558 Downloud File
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 Downloud File
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 Downloud File
พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ Downloud File
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 Downloud File
ระเบียบการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ Downloud File
พรบ.รัฐธรรมนูญ 2560 Downloud File
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ Downloud File
หลักเกณฑ์คนพิการ Downloud File