รายงานการประชุมสภา
1588
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
รายงานการชุมสภา
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 4 /2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่2 /2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่1/2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 2 /2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 1 /2566
***********************************************************
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2565
***********************************************************
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 3/2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2563
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4/2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561