รายงานการประชุมสภา
380
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
  รายงานการชุมสภา
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 3/2564
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2564
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2564
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2563
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2563
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2563
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2563
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2562
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4/2561
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561