โครงสร้างองค์กร
1686
                                              สำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ต้น)
1. งานราชการทั่วไป
2. งานบริหารงานบุคคล
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานนิติการ
6. งานกิจการสภาอบต.
7. งานส่งเสริมารเกษตร
8. งานบริหาราธารณสุข

กองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
1. งานการจ่ายเงิน-การรับเงิน
2. งานการจัดทำบัญชี
3. งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรม และการพัฒนา  รายได้  
4. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินต่าง ๆ

กองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
1. งานออกแบบและเขียนแบบ
2. งานประมาณราคา/จัดทำราคากลาง
3. งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
4. งานช่างสุขาภิบาล
5. งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง
6. งานควบคุมอาคาร
7. งานผังเมือง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานบำรุงศิลปะ จารีต  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีท้องถิ่น
3. งานโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 


กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
1.  งานพัฒนาชุมชน
2.  งานสังคมสงเคราะห์