วิสัยทัศน์
1334
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ

“โครงสร้างพื้นฐาน มีมาตรฐาน สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่ากูบ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ให้ความส้าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาต้าบลท่ากูบในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนต้าบล ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ อย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ก้าหนดพันธกิจ ดังนี้
 1. จัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความจ้าเป็นและให้มีความน่าอยู่
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชนและสร้าง รายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
 4. การท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 2. ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
 3. พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เพิ่มในการท้างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนวิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากูบ

  “โครงสร้างพื้นฐาน มีมาตรฐาน สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต”

  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่ากูบ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ให้ความส้าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาต้าบลท่ากูบในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนต้าบล ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ อย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ก้าหนดพันธกิจ ดังนี้
 7. จัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความจ้าเป็นและให้มีความน่าอยู่
 8. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชนและสร้าง รายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
 10. การท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
 11. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 12. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 13. ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
 14. พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 15. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 16. ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เพิ่มในการท้างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 17. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน