ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายในและบุคคลภายนอกร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2564
00 0000
338
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายในและบุคคลภายนอกร่วมทำ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2564

บุคคลภายนอก

บุคคลภายใน