ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล