ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ