ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่ากูบ
08 ม.ค. 2021
170
mailศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลท่ากูบ

มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

เลขที่ 77 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-056127

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลกองทูล ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

หากมีข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา และคู่กรณีประสงค์ให้ศูนย์ฯ ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้

และทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งผลของข้อตกลงสามารถบังคับใช้และมีผลตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ