ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านวังรัง -บ้านโนนสะอาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ส.ค. 2023
212