ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด


งานสาธารณสุข สำนักปลัด ร่วมกับ รพ.สต.ท่ากูบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด
ณ พื้นที่หมู่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ เวลา 9.00 - 10.30 น.