งานสาธารณสุข สำนักปลัด ร่วมกับ รพ.สต.ท่ากูบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ


วันนี้งานสาธารณสุข สำนักปลัด ร่วมกับ รพ.สต.ท่ากูบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด
ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ เวลา 15.30-17.00 น.