กิจกรรมโครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรฝสมผสานประชารัฐ