โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ