โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างการป้องกันและประพฤมิชอบ ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562