การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ