รูปภาพการออกประชาคมหมู่บ้าน ท่าชวน หมู่ที่ 6 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ในพื้นที่ ในเรื่อง 3R หรือ 3ช. วิธีการลดคัดแยกขยะ วิธีการนำขยะฝอยมาใช้ประโยชน์