อบต.ท่ากูบ จัดทำโครงการ"พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ท่ากูบ