ประชาคมขุดลอกอ่างห้วยส้มป่อย วันที่ 18 มิถุนายน 2563