โครงกาารคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน อบต. วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ วัดเพชรภูเงิน บ้านวังกุง หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ