กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน ตุลาคม 2563