โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปี 2564


โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ ด้านและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570