ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เดือน ธันวาคม 2563