นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมกับสมาชิกสภา อบต.ท่ากูบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) ตำบลท่ากูบ