โครงการปกป้องสถาบัน “กิจกรรมปลูกไผ่ล้านฝนหน้าฝนปีนี้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563