โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และประพฤมิชอบของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต. ประจำปี พ.ศ.2563