จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ