การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น