ประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2565


          เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสุพล  เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖5 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2565