ประชุมหารือในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖5 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2565


                   เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายนายวีระ  สิงห์ใหม่ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาคม ม.6 และผู้แทนภาคประชาคม ม.2  โดยประชุมหารือในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖5 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2565