โครงกาารคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน อบต. วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ


โครงกาารคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน อบต. วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ