โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม) ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ นำโดย นายสุพล เหล็กมา นายก อบต.ท่ากูบ จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้านสตรีและประชาชนที่สนใจในตำบลท่ากูบ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว และเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง