ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 8 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในการประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้มีการให้นโยบายและความรู้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในระเบียบวารที่ 3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดย ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จึงประกาศให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จำนวน 40 คน