ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ


วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสุพล  เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตำบลท่ากูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อประชุมพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ชั้น 1 (ฝ้ายคำ) ผลการประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2566 จำนวน 12 โครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบจะนำแผนฯ ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และตามห้วงระยะเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนรวมต่อไป