การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน


การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน
วันอังคาร ที่ 21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น.
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  บ้านท่ากูบ  หมู่ที่ 1
เรื่อง การขออนุญาต ก่อสร้างฟาร์มไก่ไข่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 54 คน