องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ นำโดย นายสุพล เหล็กมา นายก อบต.ท่ากูบ จัดทำ โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๗๑ พรรษา