การช่วยเหลือประชาชนกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย (วาตภัย)


วันที่ 6 มีนาคม 2565 ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ตำบลท่ากูบ ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ของประชาชนได้รับความเสียหาย ดังนี้ ม.1 จำนวน 1 หลังคาเรือน  ม.2 จำนวน 2 หลังคาเรือน ม.3 จำนวน 1 หลังคาเรือน