ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท