จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน


งานสาธารณสุข อบต.ท่ากูบ
ลงพื้นจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน นำทีมโดย นายนพดล มอญจัตุรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
ร่วมกับสมาชิกอบต. และ อสม.