ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ นำโดย นายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า