ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกต โรงเรียนบ้านวังขอนสัก และโรงเรียนบ้านวังกุง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และทางโรงเรียนได้กำชับให้นักเรียน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะต่าง ๆ ในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย ต้องเปลี่ยนน้ำในภาชนะนั้น ๆ หรือคว่ำน้ำทิ้งทุก ๆ 7 วัน โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทุกบ้านในชุมชนจึงจะทำให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกได้