ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสถานที่และทำความสะอาดของใช้ ของเล่นเด็ก


 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมกับงานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสถานที่และทำความสะอาดของใช้ ของเล่นเด็ก  เนื่องจากตอนนี้ได้เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากูบ