โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ​​​​​​​ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2565


อบต.ท่ากูบ ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2565