โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า  ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่ากูบ นำโดย นายสุพล  เหล็กมา นายก อบต.ท่ากูบ
ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า  ประจำปีงบประมาณ 2565
ให้แก่กลุ่มสรีตำบลท่ากูบ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน