โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ากูบ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากูบ  และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
ดำเนินโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565